Uitbreiding Inge de Bruijn Sportfondsenbad

Op 9 en 10 juli 2007 is door de raad een motie aangenomen die uitspreekt dat het Inge de Bruijn Sportfondsenbad dient te worden uitgebreid in verband met het wegnemen van het tekort aan zwemwater in Barendrecht.

In de motie is ook opgenomen dat het college van Burgemeester en Wethouders gaat onderhandelen met Sportfondsen over een nieuw contract waarbij de uitbreiding betrokken wordt. Ook zal er met andere marktpartijen onderhandeld worden. Daarnaast dient onderzocht te worden welke andere contractvormen mogelijk zijn, zodat voor de gemeente het beste (financiele) resultaat kan worden bereikt.
Op 29 oktober 2007 is bij de begrotingsbehandeling een amendement aangenomen dat in de begroting 2008-2011 een investering van € 5.500.000,– wordt opgenomen voor de uitbreiding van het Inge de Bruijn Sportfondsenbad.
In de raadsvergadering van 28 januari j.l. is het plan van aanpak tot uitbreiding en aanbesteding nieuw contract van het Inge de Bruijn Sportfondsenbad vastgesteld waarin de aspecten van de motie zijn opgenomen.
In het stappenplan zal beschreven en geanalyseerd worden de huidige situatie, vervolgens beschrijving van de gewenste situatie en tot slot de uitwerking van de gewenste situatie.
De planning is onder voorwaarde goedkeuring van de gemeenteraad dat uiterlijk 31 december 2009 met de fysieke uitbreiding van het zwembad aangevangen zal worden.