Voorjaarsnota 2006

Onderstaande woorden werden uitgesproken tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2006 door CDA-fractievoorzitter Corrie Righolt-Dam

Voorjaarsnota 2006

 

Voorzitter, allereerst onze complimenten naar het college, maar zeker ook naar de ambtelijke organisatie voor deze voorjaarsnota.  Wij zijn  er ook zeer tevreden mee, dat wij deze stukken ruim op tijd in huis hadden. Wij gaan ervan uit dat dit in de toekomst de werkwijze blijft van het college.

Vandaag worden bij dit agendapunt twee besluiten gevraagd. Over het eerste beslispunt de vaststelling van de 2de begrotingswijziging 2006 kunnen we kort zijn: we stemmen daar mee in. Aan de vaststelling van de voorjaarsnota wijden wij meer aandacht.

De voorjaarsnota 2006, de kaderstelling voor de meerjarenbegroting 2007 – 2010, heeft een bijzonder karakter. In tegenstelling tot de afgelopen drie jaar kan de kaderstelling in de voorjaarsnota slechts richtinggevend zijn. Er zijn nog vele financiële onderzekerheden. Ik denk daarbij aan de wensen vanuit het coalitieakkoord, de kosten van de invoering van de WMO, de implementatie van de takendiscussie, de discussie over het weerstandsvermogen en de bijdrage vanuit het gemeentefonds.  De finale besluitvorming zal eind oktober plaatsvinden.  De raad zal dan ook duidelijke keuzes moeten maken en prioriteiten stellen.

Voor een weloverwogen besluitvorming is het goed, dat de raad al in september een inzicht krijgt in het weerstandsvermogen van de gemeente. Op die manier zijn we in staat bij de begroting verantwoord om te gaan met onze reserves. Zoals we ook bij de laatste begrotingsbehandeling in 2005 aangaven beschouwt de CDA-fractie de gemeentelijke reserves als tafelzilver waar we voorzichtig, maar gepast mee om moeten gaan.
Op een aantal punten, die de CDA-fractie belangrijk vindt zullen we nader in gaan.

In de voorjaarsnota worden twee dekkingsmiddelen voorgesteld.
De door het college voorgestelde aanpassing van de afschrijvingsmethode kunnen wij onderschrijven. Het is natuurlijk maar een tijdelijke winst, want over een x-aantal jaren zal de afschrijving toch nog komen.  Dit betekent echter ook het einde van de bijna traditionele ruime positieve saldi aan het eind van het boekjaar.
De voorgestelde inzet van middelen voor het afboeken van “boekwaarden van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut” is een goede zaak. De CDA-fractie kan deze inzet steunen.

Onder de wensen van Programma 2 Veiligheid staat een aantal posten, die en dat blijkt ook uit de beantwoording van onze vragen eerder onvermijdelijk zijn dan een wens genoemd kunnen worden. Veiligheid staat hoog in het vandaal van het CDA en niet alleen daar neem ik aan! Uitgaven, die hoe dan ook bij kunnen dragen aan een nog betere veiligheid van onze burgers krijgen van ons het predikaat onvermijdelijk. Wij gaan ervan uit dat hier bij de begrotingsbehandeling meer duidelijkheid over is.

Binnen de APV is de mogelijkheid voor het instellen van gebiedsontzeggingen voor personen, die overlast veroorzaken zojuist ingesteld. Ik gaf in een vorig agendapunt aan dat naast een dergelijk artikel ook een preventief jeugdbeleid noodzakelijk is.    Hoewel overlast geven niet alleen veroorzaakt wordt door de jeugd blijkt in de praktijk wel dat een heel klein deel van onze jeugd, die overlast veroorzaakt. Wij vinden dan ook dat naast de mogelijkheid van een gebiedsontzegging (de harde hand) er ook een voldoende mogelijkheden moeten zijn voor een opvang/begeleiding van deze groep jongeren. In de jeugdagenda 2005 – 2006 is dit belang al onderkend. Wij vragen in een motie, die we samen met de VVD en PvdA aanbieden aan het college na te gaan of het budget voor preventief beleid toereikend is en zonodig met aanvullend voorstellen te komen. Tevens verzoeken wij het college na te gaan of er bij de stadsregio voor op de preventiegerichte projecten subsidie beschikbaar is.  Wij hebben dat dit vanuit de regionale agenda samenleving mogelijk is.

In programma 3 verkeer en vervoer wordt een aantal investeringen vanuit het verkeersveiligheidsplan genoemd. Die voor de rondweg heeft voor ons prioriteit. Als ons weerstandsvermogen voldoende is, willen wij ons tafelzilver hier voor inzetten.  Wij horen graag hoe de andere fracties en het college  hierover denken.

In programma 5 onderwijs en kinderopvang  is een passage gewijd aan de bouw van een nieuw Kompas. Inmiddels heeft het college besloten deze bouw niet door te laten gaan.  Het huisvestingsprobleem van het Kompas moet duidelijk opgelost worden. Wij zijn blij dat wethouder van Deursen heeft toegezegd slagvaardig aan de slag te gaan en binnen een jaar met een integraal onderwijshuisvestigingsplan  te komen. In dit plan moeten alle knelpunten binnen de onderwijshuisvesting voor alle denominaties inzichtelijk gemaakt worden.  Het schrappen van de plannen van het Kompas betekent niet het schrappen van investeringen voor onderwijshuisvesting. Wij gaan ervan uit dat het college bij de presentatie van de begroting 2007 -2010 een investeringsbedrag hier voor opneemt. Kunnen andere fracties zich hierin vinden?

Al is het in deze voorjaarsnota nog een wens de CDA-fractie vindt het een goede zaak, dat voor 2010 rekening gehouden wordt met een permanente voorzieningen voor de christelijke scholengemeenschap Calvijn aan de Derde Barendrechtseweg.

Belofte maakt schuld is een oud gezegde dat de CDA-fractie serieus neemt. Het betreft hier de in programma 6, cultuur, sport, recreatie en welzijn en de onder wens staande verbouwing Baerne/Trefpunt. De vorige raad heeft er bewust voor gekozen op dit punt uitspraken te doen, die verwachtingen hebben geschapen.  Er is in de raad van 27 februari 2006 besloten om de financiering van de verbouwing in te brengen in het kader van de voorjaarsnota.  Er is misschien nog wel een slag om de arm gehouden, maar bij betrokkenen zeker een verwachting gewekt. De CDA-fractie vindt dan ook dat conform het voorstel budget beschikbaar gesteld moet worden.  Het bedrag van de vrije beleidsruimte kan hier voor ingezet worden, zoals het college bij het voorstel aan de raad ons ook al meegeeft. Zijn de andere fracties het er ook over eens dat het college deze wensen, gezien de verwachtingen, die gewekt zijn.  in moet passen in de begroting?  Een andere beleidswens, die in het voorstel aan de raad genoemd wordt, is de verzelfstandiging van het Kruispunt. Dat is zeker een wens van de CDA-fractie., die zij graag uitgevoerd ziet.  Wij wachten hier de voorstellen van het college af voor hier een uitspraak over te doen.

Ook in verkiezingstijd zijn beloften gedaan. We denken daarbij aan antwoorden, die gegeven zijn aan bijv. ZPB. In het coalitieakkoord is het college mee gegeven dat het zich moet inspannen ervoor te zorgen de wachtlijsten met betrekking tot de zwemles voor eind 2007 weg te werken. Een uitbreiding van het Inge de Bruijn Sportfondsenbad behoort wat de CDA-fractie dan ook duidelijk tot één van de mogelijkheden om het doel, meer zwemwater te kunnen realiseren. Wij verwachten van het college dat zij bij de behandeling van het collegeprogramma resp. de begrotingsbehandeling met een duidelijk financieel onderbouwd voorstel komen op dit punt.

Wensen van andere sportverenigingen zijn er ook. We wachten op de door wethouder Nootenboom toegezegde integrale sportnotitie voor de definitieve besluitvorming. Dat betekent  wel dat in de begroting, zoals ook in het coalitieakkoord aangegeven, de gemeente zich in moet zetten om de sportvoorzieningen in Barendrecht op een goed niveau te houden en zonodig moet verbeteren. Concreet betekent dit dat er in de begroting geld voor gereserveerd moet worden.

Het uitvoeringsbudget huiselijke geweld staat als p.m. post opgenomen. De CDA-fractie wil in de begroting graag inzichtelijk hebben wat met deze p.m. post bereikt kan worden en wat het kan kosten. Wij zien dit dan in relatie met in de gehele aanpak van geweld in de huiselijke kring. De toelichting in de voorjaarsnota vinden wij te summier.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt aangemerkt als één van de toekomstige risico’s. Inderdaad is nog niet alles duidelijk Het uitgangspunt van de CDA-fractie is dat elke Barendrechter die zorg moet kunnen krijgen die zij of hij  echt nodig heeft.  Wij nemen gezien de discussies in het  recente verleden aan, dat de andere fracties dit uitgangspunt delen. Als het anders is horen wij het graag.

De hoofdstukken inleiding en bedrijfsvoering laat zien dat de rek uit het ambtelijk apparaat is. De brief van het college van 16 juni is duidelijk. Vooruitlopend op de nog toegezegde notitie over personeelsformatie en externe inhuur kan  de CDA-fractie kan dan ook niet anders dan tot de conclusie komen dat bezuinigingtaakstelling op loonkosten van € 375.000  teruggedraaid moet worden. Ik spreek de wens uit dat we na de bespreking van de  eerder genoemde notitie een duidelijk lijn kunnen trekken, waarbij de raad minder in detail betrokken wordt bij tot op een honderdste nauwkeurige invulling van de personeelsformatie.  Ik vind dat het college het vertrouwen moet krijgen dat zij  op een doelmatige, doeltreffende en efficiënte manier omgaat met de bezetting van het ambtelijk apparaat.
Het volgende moet me nog even van het hart:

Wij mogen als raad best trots zijn op de Barendrechtse ambtenaren.  Er is heel veel werk verzet door hen de laatste jaren om een verbeterslag te maken. En dan wil ik zeker ook de verbeterslag noemen die behaald is in de stukken die wij als raadsleden krijgen.  De tijd staat voor onze ambtelijke organisatie niet stil.

Voorzitter uit ons betoog heeft u mogelijk al geconcludeerd dat wij  in grote lijnen ons kunnen vinden in de kaders, die in deze voorjaarsnota besloten liggen. Op een aantal punten is de richting gegeven waarin de CDA-fractie denkt.  De uiteindelijke besluitvorming zal in het najaar 2006 vallen.  Het college wacht nu de schone taak ons een begroting te presenteren. Wij wensen hen daarbij veel sterkte.

Corrie Righolt-Dam
Klaas Groenendijk
Jan de Jager
Frans van Bodegraven
Adrie Luijendijk
Leo van Gelder