postkantoor

Vraag verwarring centrumontwikkeling

Op 6 maart 2007 heeft het college besloten om voor de particuliere percelen (huizen, garages) binnen het gebied voor de Centrumontwikkeling de Wet voorkeursrecht van toepassing te verklaren. Dit betekent dat particulieren uit dit gebied hun woning en grond bij verkoop als eerste aan de gemeente te koop moeten aanbieden. De gemeente wil op deze manier de regie houden bij de herontwikkeling van het Barendrechtse centrum. Betrokkenen zijn hierover door de gemeente per brief geïnformeerd.

Tijdens het vragenkwartier van de commissievergadering van 13 maart 2007 heeft de CDA-fractie vragen gesteld aan de wethouder, omdat de brief in sommige gevallen aanleiding gaf tot verwarring en onrust. Wij hebben er opnieuw op aangedrongen om uiterst zorgvuldig om te gaan met de belangen van bewoners van het centrumgebied. Het mag niet zo zijn dat mensen in de problemen komen door de plannen in het centrum. Dat er in een aantal gevallen sprake zal zijn voor een voor bewoners vervelende periode van onzekerheid is wellicht onvermijdelijk, maar die periode moet zo kort mogelijk zijn, en de gemeente moet er alles aan doen om duidelijk te communiceren.

postkantoor

Voor de centrumontwikkeling worden door het college overigens drie modellen ontwikkeld. De modellen worden tijdens een oriëntatieavond op 22 mei 2007gepresenteerd. In die periode zal ook met verschillende organisaties over de modellen worden gesproken. Alle reacties worden vervolgens door het college en de gemeenteraad afgewogen in hun keuze voor het meest gewenste model. Deze afweging vindt uiterlijk in de maand juli plaats. Het voorkeursmodel wordt vervolgens uitgewerkt tot een ontwerp-structuurvisie. In het najaar van 2007 wordt het ontwerp voor de inspraakprocedure ter inzage gelegd. Naar verwachting stelt de gemeenteraad deze visie dan eind december 2007 vast.