Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Tweede Kamer heeft zich inmiddels akkoord verklaard met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007.
Als gevolg hiervan zullen per 1 januari2007 de huidige Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten vervallen en een aantal subsidieregelingen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)  over gaan naar de WMO. Tevens komt daar de huishoudelijke verzorging bij en delen van de ondersteunende en actieverende begeleiding van de AWBZ.
De wet heeft niet het karakter van een voorzieningenwet met individueel geformuleerde aanspraken, maar er wordt een aantal prestatievelden genoemd waarop de gemeente beleid moet voeren.
De komst van de WMO zal ingrijpende gevolgen hebben voor burgers.
Organisatorisch en financieel verandert er nogal wat voor de gemeente, terwijl de kwaliteit en continuïteit  van de zorg en dienstverlening aan de burger gewaarborgd moeten zijn.
Met  instemming van onze fractie is door de gemeenteraad besloten te focussen op prestatieveld 6 (voorzieningen voor gehandicapten, chronisch psychiatrische patiënten, mensen met psychische of psychologische problemen en ouderen), voor het vergroten en of ondersteunen van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en zelfstandig functioneren.
De gemeente zal opnieuw formuleren wat het als vangnet aan individuele voorzieningen wil bieden op het gebied van zorg en ondersteuning.
Tevens is door de raad besloten tot oprichting van een WMO-raad  voor de inspraak van de burgers en cliënten, waarbij de voorzitter onafhankelijk is en geen stemrecht heeft.