calvijn

Woonvisie

Op 5 september  is in de commissie Grondgebied de Concept Woonvisie behandeld. In de Woonvisie wordt aandacht gegeven aan de behoeften die er zijn op het gebied van wonen in Barendrecht, aan de taakstellingen die de andere overheden, zoals de Stadsregio ons oplegt en worden de mogelijkheden beschreven om dit in Barendrecht verder in te vullen.

Anders dan in de vorige periode, waarin het vooral ging om de invulling van de taak die Barendrecht had om voor de regio te bouwen in de Vinexlocatie Carnisselande, ligt het accent nu meer op de mogelijkheden om te bouwen voor Barendrechters in Barendrecht-Centrum.

Heel belangrijk is: hoe kunnen we het tekort aan woningen voor jongeren, starters en ouderen goed invullen in Barendrecht. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we jongeren en starters niet Barendrecht uit jagen en hoe krijgen we het voor elkaar dat mensen die een groot deel van hun leven in Barendrecht hebben doorgebracht hier ook kunnen blijven. Als ze dat willen in een woning in de buurt van de zorgvoorzieningen in Barendrecht, in de buurt van winkels en in een huis dat zonodig aangepast is of kan gaan worden als mensen minder mobiel worden. Het gaat te ver om hier nog uitgebreid te citeren uit het rapport. Belangstellenden kunnen de Concept Woonvisie ook opvragen bij de afdeling communicatie van het gemeentehuis.

De gehele raad oordeelde overwegend positief over het stuk, en alle vragen werden door wethouder Bas Nootenboom naar tevredenheid beantwoord. Namens het CDA heb ik met name gewezen op het feit dat het tempo van de bouw van nieuwe woningen voor de genoemde doelgroepen tot 2010 eigenlijk nog te laag is, en dat er vooral gebouwd gaat worden in de periode 2010-2015. In de woonvisie staat dat er van de huizen die nu in Barendrecht – Centrum (dat is ook Vrouwenpolder en Lagewei) 30 tot 32,5% in de categorie sociaal moeten zijn. We hebben aangegeven dat hieraan beslist niet meer getornd mag worden. Deze aantallen moeten gewoon gerealiseerd worden.(We hebben ook aangedrongen op optimale condities van de zijde van de gemeente voor de woningbouwcorporaties, zoals met name voor Patrimonium.

Als alternatieve locatie voor doelgroepen-woningbouw heb ik nog gewezen op de locatie Calvijn aan de Botter. Calvijn zou heel graag op termijn naar een centrale nieuwbouwlocatie gaan, daar waar nu de definitieve huisvesting van Walburg is gevestigd en waar de tijdelijke huisvesting van Calvijn nu staat. Zo’n verhuizing maakt ruimte voor woningbouw zonder dat het ten koste gaat van groen of van bestaande woningen, en voorziet ook in een definitieve oplossing voor de huisvesting van Calvijn. Aan deze oplossing moet nog wel even gerekend worden, dat zal duidelijk zijn.

Als we, zoals het plan is, 650 woningen gaan bouwen in Barendrecht-Centrum, vooral voor jongeren en ouderen, dan zullen sommige stukjes Barendrecht ingrijpend veranderen. Die afwegingen komen met name aan de orde bij de Centrumontwikkeling. Op woensdagavond 11 oktober 2006 wordt over die studie uitgebreid van gedachten gewisseld met iedereen in Barendrecht, die zich hierbij betrokken voelt, er meer over wil weten en/of zijn of haar mening wil geven. Die bijeenkomst is voor u allen toegankelijk. Die toegankelijkheid is er overigens ook voor alle commissie- en raadsvergadering.

Woordvoerder ruimtelijke ordening

calvijnCalvijn aan de Botter alternatieve locatie voor woningbouw voor ouderen?