Zeer teleurgesteld door UMTS vervolg

De CDA–fractie heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van het besluit van het college de bouwergunning van de UMTS-mast nabij de Marijkesingel in stand te houden. Er blijken geen wettelijke mogelijkheden meer te zijn een intrekking van de bouwvergunning  te handhaven.

In een raadsbreed gesteunde motie is in december 2005 aan het college opgedragen  om er voor te zorgen dat er nabij de Marijkesingel geen UMTS-mast komt  Dit kon door met de KPN in gesprek te gaan om te zoeken naar een andere locatie of door de bouwergunning in te trekken. Toen KPN niet mee wilde werken aan het zoeken naar een andere locatie is door het college de bouwvergunning ingetrokken. Echter de recente uitspraak van voorzieningenrechter en  het advies van de commissie van bezwaarschriften laten volgens het college geen andere keuze dan de intrekking van de bouwvergunning ongedaan te maken.  De CDA-fractie moet de onderliggende dossiers nog bestuderen.

Een allerlaatste strohalmpje voor ons is dat het college in de brief die wij ontvingen naar aanleiding van onze vragen op dit punt toegezegd heeft dat het college nog een allerlaatste poging gaat doen om KPN te verzoeken om niet tot uitvoering van de bouw op de locatie Marijkesingel over te gaan.

Het blijft natuurlijk een dilemma. Een KPN en ook andere providers, die veel geld in deze technologie gestoken hebben, wij allen die overal met elkaar willen communiceren, de angst van omwonenden voor een dergelijke mast. Bovendien geeft de gezondheidsraad op grond van de huidige stand van de wetenschap nog steeds een positief advies af om in bewoonde gebieden een UMTS-mast neer te zetten. Het langverwachte Zwitserse onderzoek, dat mogelijk uitsluitsel kan geven,  is er nog steeds niet.

Als de CDA-fractie ook maar een kleine mogelijkheid ziet om binnen de wettelijke kaders actie te ondernemen dan gaat ze er weer voor.

Neem vooral contact met ons op als u die zou weten!

Corrie Righolt-Dam
corrie.righolt-dam@cdabarendrecht.nl