CDA goed het zomerreces in!

Het zomerreces  is gestart voor de lokale politiek

Terugblik op de afgelopen periode
We kijken terug op een bijzonder politiek jaar waarin de COVID-19 virus een afsluitende rol heeft gehad.

Toch is er veel positief nieuws te melden; een mooi moment om alles bij het begin van het zomerreces nog eens op een rijtje te zetten.

Covid-19 virus
Alweer 4 maanden geleden sloeg het Coronavirus hard toe. Vele mensen raakten besmet, waarvan een gedeelte moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Volle IC’s in het gehele land. Onze gedachten gaan uit naar de vele slachtoffers die dit virus heeft gemaakt in het ziekenhuis, daarbuiten en in het bijzonder in de verpleeg-en zorginstellingen.
De medewerkers in de zorgsector hebben een enorme prestatie geleverd; hun inzet was fantastisch en laten we vooral niet vergeten dat deze inzet ook veel mensenlevens heeft gered. Een hele dikke pluim en veel waardering voor deze gehele beroepsgroep!

Het virus heeft ook invloed gehad op de lokale politiek. Sinds de uitbraak werd er voornamelijk vergaderd via videoverbindingen. Even wennen maar al snel bleek dit goed te doen. De medewerkers van de Griffie hebben overuren moeten draaien om dit mogelijk te maken. Van onze zijde een compliment voor alle medewerkers van de Griffie!

POLITIEKE ZAKEN
Toch is er sinds de vorige zomer veel gebeurd en ook bereikt. We nemen u mee langs een aantal vermeldenswaardige zaken.

Begroting
Ondanks de lastige financiële positie van de gemeente is het toch gelukt om een sluitende begroting te presenteren welke getoetst is door de provincie. Het CDA streeft dit altijd na, dus op zich waren we daar blij mee. Aan de andere kant zagen we aankomen dat dit snel zou kunnen veranderen; meerdere tegenvallers, tegenvallende uitkeringen uit het gemeentefonds en natuurlijk de kosten die de gemeente moet maken door het Corona virus.

Afvalbeleid
Een onderwerp dat de media flink heeft beheerst aan het begin van dit jaar. Met name het invoeren van Kliko’s heeft de gemoederen in Barendrecht flink bezig gehouden. Dit proces was al gestart in de vorige collegeperiode door de aanbesteding van 20.000 stuks voor papier en 20.000 stuks voor GFT afval. Daarbovenop zijn er invoeringsproblemen gekomen met de pasjes; de verantwoordelijk ondernemer heeft hierin fouten gemaakt die dit jaar nog hersteld moeten worden.
Toch is er inmiddels positief nieuws te melden. Het afvalbeleid draait niet om kliko’s en pasjes maar om het scheidingspercentage. Als bijzonder slecht presterende gemeente (286 kg restafval per persoon) moest er ingegrepen worden om de doelstellingen te halen en om de kosten voor de burger te beperken. Het is namelijk verplicht om de opbrengsten de kosten te laten dekken; de gemeente mag hier geen verlies of winst op maken.

Hoewel we er nog lang niet zijn kunnen we melden dat het scheidingspercentage sinds het begin van dit jaar flink is opgelopen van ongeveer 40% naar 63% eind maart.

Bestuursstijl
In het coalitieakkoord hebben we dit opgenomen als onderwerp maar wat betekent dit nu, wat verandert er dan? De volgende zaken zijn nieuw geïntroduceerd:
Invoering wijkwethouders, Wijkschouwen, Wijkbezoeken, Spreekuren wethouders op locatie, Enquêtes uitvoeren voor nieuwe plannen, Participatie van inwoners.
Deze onderwerpen hebben allemaal vorm gekregen en beginnen hun vruchten af te werpen

MOTIES
We hebben als CDA Barendrecht een aantal zaken goed op de kaart weten te zetten met moties:

Lachgas
Deze motie is aangenomen en hier is rekening mee gehouden in de nieuwe Algemene Politie Verordening in Barendrecht.

Groene leges
Vooruitlopend op de verduurzaming zouden inwoners die duurzame verbeteringen aanbrengen beloond moeten worden met lagere of geen leges in plaats van het standaard tarief.

Knarrenhof
De motie is aangenomen en er is een groep opgestart die dit onderwerp verder gaat brengen. Bij de ontwikkeling van de Stationstuinen liggen kansen te over en daarnaast op een aantal specifieke locaties

INITIATIEVEN

Alfabetisering
Dit onderwerp uit ons verkiezingsprogramma komt op ons initiatief na het reces op de agenda.

Eenzaamheid
We hebben het initiatief genomen om hiervoor een thema-avond op te zetten. Deze is door de Coronacrisis helaas verschoven. We verwachten dat deze begin 2021 kan gaan plaatsvinden, een nadere datum volgt nog .

Straatverlichting
Veiligheid staat bij het CDA Barendrecht hoog in het vaandel. We hebben hier schriftelijke vragen over gesteld en het lijkt erop dat er schot in zit. Maar we zijn en blijven kritisch, we blijven dit dossier volgen en stellen daar desnoods wederom schriftelijke vragen over als mocht blijken dat het nog steeds niet naar behoren wordt opgepakt.

Woningbouw stationstuinen
Al in een vroeg stadium hebben we als CDA Barendrecht gelobbyd bij de provincie en gedeputeerden voor dit project. Het gaat hier om 2500-5000 woningen ten Oosten van het NS station. Dit project is opgepakt en loopt inmiddels. Het duurt uiteraard nog wel even voordat de eerste palen de grond in kunnen maar het uitzicht is er en dat is positief!

OV verbinding Oost West
Tijdens een informatieavond hebben we als CDA weten te bereiken dat de verantwoordelijken van de vervoersmaatschappijen zijn gaan nadenken over de oplossingen van een tweetal knelpunten. We hebben een suggestie gedaan hoe dit op te lossen was. We waren dan ook blij te lezen dat deze suggestie is een voorstelvorm is teruggekomen. Hiermee wordt een bestaande buslijn van Oost naar West Barendrecht omgeleid langs het NS station.

To zover de samenvatting. De fractie van het CDA Barendrecht wenst u een fijne zomer toe!

Gerdien de Lange-Leguijt
Hans Spierings
Arno Schippers
Johan Lengkeek

Tagged