Kort verslag gemeenteraadsvergadering 18 december 2018

Met een korte agenda waren gisteren in de Gemeenteraadsvergadering de meest belangrijke bespreek- en handelingspunten twee moties en de benoeming van de heer Stolk als buitengewoon commissielid namens de SGP/CU. Daarnaast ging veel tijd verloren naar de simpele kwestie over waar nu precies welke vraag gesteld moet worden.

Beter platform voor bewoners met een beperking
Gisteravond werden twee moties aangenomen. Als eerste besloot de raad om te laten onderzoeken op welke manier bewoners met een beperking of handicap een beter platform in Barendrecht krijgen. De motie op initiatief van de EVB werd mee ingediend door D66 en SGP/CU. Voor 1 april 2019 moet duidelijk zijn op welke manier dit platform vorm gaat krijgen. Wethouder Roopram voert graag de motie uit, en gaf daarbij aan dat het initiatief vanuit de Barendrechtse samenleving door de gemeente ondersteund kan worden.

Meer scenario’s voor ‘t Vlak
Vervolgens stemde de gemeenteraad met meerderheid in met een preciezere uitwerking van de plannen voor ’t Vlak. In de centrumplannen wordt ’t Vlak beoogd als hét visitekaartje van de Middenbaan. Die uitstraling heeft het nu zeker niet.
De huidige plannen zijn niet concreet en voldoen niet aan wat omwonenden en ondernemers voor ogen hebben met het plein en haar bezoekers. In samenwerking met bewoners en ondernemers werkt Wethouder Bults in de komende tijd enkele scenario’s uit voor het plein en de parkeerplaatsen, zodat er ook echt te kiezen valt.
GroenLinks waarschuwde wel om niet continu moties in te dienen over het geheel van het centrumplan. Het plan moet een goed geheel blijven. Een terecht punt! Voor nu stemde de fractie in met deze motie.

Stolk unaniem benoemd als buitengewoon commissielid
Een mooie avond voor de heer Stolk. Zeven jaar was hij al raadslid voor SGP/CU in de Barendrechtse Raad. Met het raadsbesluit om het voor elke fractie mogelijk te maken een buitengewoon commissielid voor te dragen, in de vorige raadsvergadering, willen de coalitiepartijen meer specialistische kennis  toevoegen in de commissies. Hierdoor worden besluiten inhoudelijk beter, en dat is goed voor Barendrecht.
SGP/CU maakt direct gebruik van die mogelijkheid en halen de ervaren Stolk opnieuw binnen de gelederen. Een mooie aanvulling voor de Barendrechtse politiek.

Vragen over waar vragen horen
In de raadsvergadering  ging de meeste aandacht uit naar waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen en waar inhoudelijke vragen over de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard gesteld moeten worden. Iets als het aanstellen van een accountant Nieuw Reijerwaard is aan de gemeenschappelijke regeling zelf. Voor de coalitiepartijen is dit simpel, bent u het niet eens met de inhoud of gang van zaken hieromtrent, dan is het Algemeen Bestuur van die regeling aan zet. Onze Barendrechtse leden in dat algemeen bestuur, kunnen prima vanuit die positie schakelen. We willen toch ook niet dat de gemeenschappelijke regeling, zich op dat niveau met de benoeming van de accountant van onze raad bemoeit.

Goede feestdagen gewenst
Na afloop sloten de Raadsleden traditiegetrouw af met een hapje en drankje om na te praten. En na deze laatste raadsvergadering van 2018 elkaar goede feestdagen toe te wensen. Vanaf deze plaats wensen we als coalitiepartijen alle Barendrechters goede feestdagen toe.

Tagged