Visie CDA op CO2-opslag

CDA-Barendrecht tegen de ondergrondse opslag van CO2

Op 4 november 2010 besloot minister Verhagen (CDA) van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dat vanwege het ontbreken van lokaal draagvlak de plannen om onder Barendrechtse bodem CO2 op te slaan geen doorgang zouden vinden.

Het volledige persbericht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie waarin het stoppen het het project in Barendrecht werd aangekondigd vindt u op:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/nieuws/2010/11/04/co2-opslagproject-barendrecht-van-de-baan.html

——————————————————————–

Ook al is het CO2 dossier in Barendrecht gesloten CDA-Barendrecht is altijd bereid de informatie met u te blijven delen. Het volledige archief (van 5 februari 2008 tot en met 4 november 2010) vindt u op deze site.

Even doorscrollen voorbij de Engelse samenvatting.

Voor informatie kunt u contact blijven opnemen met CDA-Barendrecht CO2@cdabarendrecht.nl

Summary in English on this page!

Onvoldoende zekerheden
CDA-Barendrecht is tegen de ondergrondse opslag van CO2  onder Barendrecht.  Dus geen CO2 onder Carnisselande en geen CO2 onder Buitenoord en de Oranjewijk. Het alternatief van toch één veld is voor CDA-Barendrecht ook Nee! CDA-Barendrecht vindt: Geen druppel CO2 onder Barendrecht.

Wij vinden dat er onvoldoende zekerheden zijn dat de opslag van CO2  veilig kan. We denken dan niet alleen aan de veiligheid van de huidige Barendrechters, maar ook aan de Barendrechters die in het jaar  3333 of het jaar 8888 in Barendrecht wonen. Het gas wordt voor eeuwig onder onze bodem opgeslagen. Het is niet de bedoeling dat het er ooit uitgehaald wordt. Zo lang het gas onder de bodem ligt bestaat er een kans dat er iets mis kan gaan. Een kleine kans voor een jaar is een grote kans voor de eeuwige termijn. Dat laatste wordt in zijn geheel niet meegewogen bij de besluiten.

Onafhankelijke wetenschappelijke rapporten ontbreken op alle terreinen.
Onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken, die de resultaten en aannames in het Milieu Effect Rapport kunnen bevestigen ontbreken. Die onderzoeken moeten er minstens zijn voor de geologische bodemgesteldheid, voor meer duidelijkheid over de chemische reacties die bij deze hoge druk en temperatuur in de loop der eeuwen kunnen optreden. Een volledige risico-analyse voor het hele gebied boven opslag plaats van het gas ontbreekt. Men beperkt zich tot de injectiepunten en het terrein waar dat plaats vindt. Voor het overige gebied wordt aangenomen dat daar niets gebeurt. Daar zijn wij het niet mee eens. Verder is de monitoring, dus het meten van eventueel vrij komend CO2  voor de lange periode van opslag niet geregeld. Ook is niet duidelijk hoe men bij rampen denkt de bevolking van Barendrecht te helpen.  De huidige hulpvoertuigen, die rijden op fossiele brandstoffen, kunnen dan niet rijden. En ook niet onbelangrijk: hoe houden we toekomstige Barendrechters op de hoogte van het storten van het afvalproduct CO2  onder de bodem. Hoe delen we onze kennis en ervaringen met hen? Hier wordt in zijn geheel geen rekening mee gehouden.

Daarnaast moet nog duidelijk worden hoe het een en ander juridisch is geregeld. Wie betaalt de schade mocht er iets mis gaan?

Samengevat
Het CDA vindt de gezondheid van de inwoners voor nu en straks belangrijker dan de economische belangen. Wij zeggen dan ook op grond van feiten en argumenten nee tegen de opslag van CO2  onder Barendrecht.

Wilt u meer weten van het CO2 dossier in Barendrecht in de periode februari 2008 en november 2010 en de stappen die wij ondernamen. Lees dan verder na  de Engels talige samenvatting. Heeft u vragen stuur een mail naar CO2@cdabarendrecht.nl

Passage regeerakkoord van het kabinet Rutte 7-10-2010:
In het regeerakkoord staat over de CO2 opslag het volgende:
Opslag van CO2 kan ondergronds plaatvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak. Deze opslag komt pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale ”

Op 4 november 2010, kort na het gesprek dat de lokale CDA-fractie had met minister Verhagen, besloot de minister wegens het ontbreken van draagvlak de opslag van CO2 onder Barendrecht te beëidigen.

Officieel liet de minister het als volgt aan de Tweede Kamer weten: 20101104_officiele_brief_minister_verhagen_aan_tweede_kamer

CDA-Barendrecht bedankt iedereen in en buiten Barendrecht die onze de afgelopen 2,5 jaar heeft gesteund.
 

co2.atoommodel.png

SUMMARY IN ENGLISH

Barendrecht and CDA-Barendrecht against storage of CO2.

In June 2009 the city council of Barendrecht, a small city south of Rotterdam, voted against the plans to store large quantities of CO2 in the underground of the village. This local decision was based on facts not on emotions. The three most important arguments for the local CDA party to vote against CO2 storage are:

There are no guarantees for the safety of the residents, nor are all questions regarding the safety of CO2 storage answered. Especially because of the infinite period of storage.
There are questions whether the scientific research concerning CO2 storage in Barendrecht is objective and unbiased.
There is no basis, nor support for CO2 storage in Barendrecht.

In November 2009 the national government has overruled the local government in Barendrecht. The minister of Economic Affairs and the minister for the Environment have decided to continue with CO2 storage in and under Barendrecht, although local and regional elected representatives oppose to the storage. The city council of Barendrecht have already stated that all legal possibilities will be used to overturn the decision of both ministers including going to court.

In March 2010 it became clear that a new national law states that local government can not go to court in some national projects if the disagree with the national policy. Among the projects indicated in this law is CCS. So now Barendrecht is no longer able to go to court. We regret this since all national representatives have stated that a judge can decide if CCS under Barendrecht is safe or not.
In March and April 2010 two national television documentaries (named Zembla and Netwerk) made the objections on and dangers of CCS clear once more. The Dutch ministers now have declared that a final decision will only be made by the national parliament after the next elections on June 9th 2010.
The Dutch ministers now have declared that a final decision will only be made by the national parliament after the next elections on June 9th 2010.
The local CDA party saw this as a first small victory.
In October 2010, after the elections and the forming of a new national government, the new Minsiter responsible for CCS, mr. Verhagen, invited some members of the local CDA party to come to The Hague to talk about safety and lack of local support for CCS. On 4 November 2010. Minister Verhagen finally decided to stop all preparations for CCS under Barendrecht. He stated that there wasn’t enough local support for CCS.
The local CDA party was officially very happy with this decision and thanks minister Verhagen. We would also like to thank everyone that has helped preventing CCS under Barendrecht: Thank you!

If you have questions or want more local information feel free to send us an e-mail: CO2@cdabarendrecht.nl

co2.atoommodel.png


Het CO2 dossier Barendrecht vanaf februari 2008

Raad Barendrecht zegt definitief nee tegen opslag CO2 in Barendrecht.

De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 29 juni 2009 definitief nee gezegd tegen het demonstratieproject ondergrondse CO2 – opslag in Barendrecht.  De gemeenteraad heeft het besluit gebaseerd op feiten, cijfers en argumenten. De veiligheid voor onze bewoners en toekomstige generaties is niet maximaal gewaarborgd.

Provinciale Staten Zuid-Holland zeggen nee tegen opslag CO2 in Barendrecht.
De Provinciale Staten van Zuid-Holland zeggen nee tegen de opslag van CO2 in Barendrecht.  Zij roepen via een motie de ministers van Economische Zaken en VROM op grond van een totale afweging de locatie Barendrecht als locatie voor de ondergrondse opslag van CO2 af te wijzen en te zoeken naar nieuwe locaties. De motie, die aangenomen werd tijdens de Statenvergadering van 11 november 2009  kunt u hier downloaden: motie_geen_co2_opslag_ps_111109.

Consequenties Principebesluit 29 juni 2009

Het college en de klankbordgroep van de gemeenteraad hebben verder besproken welke concrete consequenties het principebesluit van 29 juni (nee tegen het CO2-project) heeft voor het gemeentelijke beleid. Geconcludeerd is dat de gemeente niet meewerkt aan onderzoeken en geen vergunningen verleent die op een of andere manier kunnen worden beschouwd als voorbereiding op de CO2-opslag. Indien de gemeente wordt verzocht gegevens of rapportages te verstrekken, worden die slechts verstrekt indien de gemeente dit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verplicht is.
Als uiteindelijk door de provincie en het Rijk besloten wordt dat de CO2-opslag in Barendrecht komt dan stapt de gemeente Barendrecht naar de rechter.

Besluit provincie en ministers
De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 4 november 2009 zich via een motie uitgesproken tegen de opslag van CO2 in Barendrecht.
De ministers van der Hoeven (EZ) en Cramer (VROM) hebben op 18 november 2009 het besluit genomen om de CO2 opslag in Barendrecht toch door te laten gaan.

Motie Cumulatie veiligheidsrisico’s gemeente Barendrecht.
De gemeenteraad heeft op 29 september naar aanleiding van een ernstig treinongeluk een motie aangenomen waarin zij ondermeer oproept tot wetgeving, die nadere regels stelt voor cumulatie van veiligheidsrisico’s.

Is de CO2-opslag al een feit?
Nee. Alle vergunningen en procedures moeten nog worden doorlopen.
In ieder geval zal de gemeente Barendrecht geen medewerkingen verlenen aan vergunningen en bestemmingsplannen. Bovendien zal de gemeente een gerechtelijke procedure starten zodra het Rijk zijn doorzettingsmacht ten behoeve van dit project gebruikt.

Onderliggende stukken CO2-opslag
Onderliggende raadsbesluiten en documenten, die aan dit besluit ten grondslag liggen vindt u door even door te scrollen.
Ook links naar publicaties van de CDA-fractie Barendrecht vindt u door nog verder door te scrollen.

co2.atoommodel.png

 

Meer informatie?

Onder I vindt u de stappen, die in Barendrecht zijn genomen om te komen tot een nee.
Onder II vindt u informatie naar de onderliggende rapporten, het provinciale toetsingskader van de provincie Zuid-Holland  of links daarheen zoals het Amescorapport en het MER.
Onder III vindt u een flyer van het standpunt van de CDA-fractie en een memo als reactie op de aanvullende onderzoeken van oktober 2009.

Of mail CO2@cdabarendrecht.nl

I:

Besluitvormingsproces in gemeenteraad Barendrecht 29 juni 2009

Nee besluit Barendrecht, de onderliggende stukken:
Deze stukken worden behandeld in de commissie Ruimte van 8 juni 2009 en 29 juni 2009

Het raadsvoorstel: 290609_raadsvoorstel_raad_co2_principe_besluit

Het te nemen besluit van de raad: 080609_raadsvoorstel_besluit_nee

De beantwoording vragen toetskader CO2 opslag Barendrecht: 080609__beantwoording_vragen_toetskader

De eisen van Barendrecht: 150509_eisen_uit__toetskader_barendrecht

Advies SAOZ risicoanalyse (plan)schade bij CO2 opslag: risicoanalyse_planschade
De ook bij het raadsvoorstel betrokken rapport van de kennistafel en het advies van de commissie voor de m.e.r. vindt u op deze pagina als u even doorscrollt.

Motie gemeenteraad Barendrecht cumulatie veiligheidsrisico’s 29 september 2009:

U kunt deze motie hier downloaden:
motie_cumulatie_veiliigheidsrisicos_barendrecht

Motie gemeenteraad Barendrecht procedures besluitvorming d.d. 2 juni 2008:

U kunt deze motie downloaden: motie_procedure_besluitvorming_co2.02062008

Waarom deze motie? lees meer

Toetskader CO2 – opslag gemeente Barendrecht
De gemeenteraad stelde op 15 december 2008 een toetkader CO2 – opslag vast.

U kunt  dit toetsingskader downloaden:  toetsingskader_co2.151208

Meer weten waarom dit toetskader?   lees en lees nog meer

Verslag gemeentelijke informatieavond CO2 18 februari 2009
Het verslag van de gemeentelijke informatieavond CO2-opslag vindt u hier:  verslag_informatieavond_18_februari_2009
Bron: site gemeente Barendrecht

Motie gemeenteraad Barendrecht vervolg besluitvorming over ondergrondse van CO2 in Barendrecht d.d. 23 maart 2009

U kunt de motie downloaden: 230309_motie_vervolg_besluitvorming_co2_opslag

Waarom deze motie? Lees het volgende artikel

De door de raad op 23 maart 2009 vastgestelde zienswijze op het MER.
De zienswijze: zienswijze_aan_gedeputeerde_staten_mer_23032009

De bijlagen zienswijze: bijlage_bij_zienswijzebrief_23032009

Lees de bijdrage van de CDA-fractie op 23 maart 2009

co2.atoommodel.png

II: Informatie Onderliggende rapporten betrokken bij de besluitvorming en plannen van CO2-opslag in Barendrecht.

Aanvullende onderzoeken CO2-opslag Barendrecht d.d. 29 oktober 2009: locatieonderzoek, integrale veiligheidsstudie en gezondheidsonderzoek kunt u downloaden van de site van het ministerie van VROM via de volgende link.

Toetskader Provincie Zuidholland: concept_provinciaal_toetsingskader_co2-opslag_te_barendrecht
Vastgesteld in de statencommissie Groen, Water en Milieu (GWM) van 23 september 2009.

Op 11 november 2009 namen de Provinciale Staten van Zuid-Holland een motie aan om geen CO2 op te slaan in Barendrecht. De motie kunt u hier downloaden; motie_geen_co2_opslag_ps_111109

Amescorapport (Algemene Milieu Effecten Studie CO2 Opslag) download het hier

Commissie voor de milieueffectrapportage
Op de site van de commissie voor de m.e.r. staat informatie over het MER. Klik hier

Het MER en de onderliggende rapporten
Deze kunt u downloaden via de website van Shell:  www.shell.nl/co2opslag

Advies van de commissie voor de milieueffectrapportage op het MER

Het advies van de commissie voor de m.e.r. van 23 april 2009 kunt u hier downloaden: mer_advies_23_april_2009

Het eindrapport kennistafel CO2-opslag Barendrecht,  waar in het advies van de commissie voor de m.e.r. naar wordt verwezen is openbaar. Download hier het rapport kennistafel_co2-opslag_barendrecht_2

co2.atoommodel.png

III Publicaties CDA Barendrecht

Flyer standpunt CDA-fractie Barendrecht d.d.1 maart 2009.
Deze flyer is opgesteld in aanloop naar het besluitvormingsproces in Barendrecht om de burgers van Barendrecht te informeren over CDA-standpunt van de CDA-fractie. Downloaden hier de flyer_definitief_standpunt_cda

Memo CDA fractie reactie aanvullende onderzoeken.
Dit memo is opgesteld naar aanleiding van de publicatie van diverse aanvullende onderzoeken.  U kunt dit memo hier downloaden  cda-reactie_aanvullende_onderzoeken_co2_oktober_2009

 

Tenslotte

Uw mening geven?
Wilt u uw mening of gevoelens geven aan de CDA-fractie over deze plannen voor ondergrondse opslag, stuur dan een mail naar CO2@cdabarendrecht.nl

Actuele informatie:
Op deze site en op de site van de gemeente Barendrecht http://www.barendrecht.nl/ via de button CO2.

Linken naar alle publicatie CDA Barendrecht over CO2 – opslag in Barendrecht vanaf februari 2008  vindt u door even door te scrollen.

Laatste update 31 januari 2011 aanvulling link persbericht ELI.