Vragen over auto vrijmaken Doormanplein

Doormanplein
Doormanplein

BARENDRECHT | Het CDA heeft vragen naar aanleiding van de uitspraak van rechter op 2 mei 2016, om de voorlopige voorziening, betreffende het niet autovrij maken van het Doormanplein, toe te kennen. De voorziening was aangevraagd door de Bewonersvereniging Oude Dorpskern.

Situatie:
In juli 2015 heeft de wethouder afwijzend gereageerd op een motie van het CDA om de bewonerssvereniging op te nemen in de projectgroep Oude Dorpskern. Deze projectgroep had de opdracht met het komen tot voorstellen tot herinrichting van het ‘Oude dorp’. Een van de doelen is hierbij om invulling te geven aan de visie om het plein meer te gebruiken voor activiteiten.

Later, eind zomer 2015, is de bewonersvereniging toch opgenomen in de projectgroep.

Eind 2015 is in de staatscourant het verkeersbesluit gepubliceerd waarin vermeld was dat de projectgroep unaniem voor het autovrij maken is. Dit was echter niet het geval. De Bewonersvereniging Oude Dorpskern, lid van de projectgroep was tegen.

Op een in eind 2015 ingediend en goed onderbouwd verzoek van de Bewonersvereniging Oude Dorpskern voor uitstel om het Doormanplein autovrij te maken heeft u afwijzend gereageerd. Dit is vervolgens, op verzoek van de Bewonersvereniging Oude Dorpskern, behandeld in de bezwarencommissie van de gemeente.

De bezwaarcommissie van de gemeente kwam tot uitspraak: “Samenvattend is de commissie dan ook van oordeel dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd en onzorgvuldig tot stand is gekomen”. In de uitspraak stond tevens vermeld: ‘Bewoners en bedrijven zijn onvoldoende betrokken geweest bij de besluitvorming rond het Doormanplein’

Nog voordat de uitspraak van de bezwarencommissie bekend was heeft de wethouder aangegeven door te gaan met het uitvoeren van het besluit. Hier heeft het CDA, tijdens de raadsvergadering van 1 maart 2016, vragen over gesteld.

https://www.cdabarendrecht.nl/normale-procedure/

Pas later, na tussenkomst van de voorzieningenrechter, heeft u besloten uitstel te verlenen tot 1 april 2016.

Nu is de zaak op 26 april 2016 voor de rechter gekomen, maar nog voordat de rechter uitspraak heeft gedaan en de zitting is geweest, is door de wethouder  aangegeven al over te gaan tot handhaving per 1 mei 2016.

In de uitspraak van de rechter dd 2 mei 2016 wordt het voorgenomen Verkeersbesluit nu geschorst totdat de rechter definitief uitspraak heeft gedaan over het ingestelde beroep.

 

Vragen:

 1. Is bovenstaande situatie correct en volledig beschreven?

 2. Er is, vooruitlopend op de uitspraken van de rechter, reeds blauwe belijning aangebracht en er zijn borden geplaatst tbv autovrij maken van het Doormanplein.

  Nu het Verkeersbesluit geschorst is: Wat gaat de gemeente doen tussen nu en het definitieve besluit tav geplaatste verkeersborden en belijning?

 3. De jaarlijkse motortourrit op Hemelsvaartsdag parkeert traditioneel op het Doormanplein. Voor dit jaar moest de organisatie uitwijken omdat er geen vergunning is afgegeven in verband met het parkeerverbod op het Doormanplein.

  Past dit evenemenent in de visie om het Doormanplein meer voor activiteiten te gebruiken?

  Met welke argumenten is de vergunning niet verleend?

 4. Hoe vaak en wanneer heeft de wethouder met de Bewonersvereniging Oude Dorpskern gesproken in relatie tot het autovrijmaken van het Doormanplein?

 5. Op vragen van het CDA tijdens de raadsvergadering van 1 maart j.l. gaf de wethouder aan dat burgers naar de rechter kunnen stappen als ze het er niet mee eens zijn.

  Is de wijze waarop het college omgaat met burgers om het Doormanplein autovrij te krijgen een goed voorbeeld hoe burgerparticipatie in Barendrecht moet worden ingevuld?

 6. In het persbericht van de gemeente, dd 2 mei 2016, wordt gesproken van ‘een aantal omwonenden en een horecaondernemer’. Er wordt niet gesproken van de ‘Bewonersvereniging Oude Dorpskern’.

  In hoeverre is de Bewonersvereniging Oude Dorpskern partij en hoe serieus neemt u de Bewonersvereniging Oude Dorpskern? Waaruit blijkt dit?

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]