Sluitende begroting!

TEKORTEN WORDEN NIET OP BURGERS AFGEWENTELD!

Het college heeft de begroting voor 2021 gepresenteerd die komende maand besproken gaat worden. Lange tijd leek het erop dat er fors bezuinigd moest gaan worden en dat er gesneden moest worden in allerlei voorzieningen voor de inwoners. Ook werd er al veelvuldig gesproken over belastingverhogingen.
Maar de werkelijkheid blijkt nu fors positiever uit te pakken!

Een aantal in het oog springende zaken:
Het OZB tarief voor de inwoners wordt bevroren

Woningeigenaren betalen OZB over de waarde van de woning. De gemeente hanteert een tarief over deze waarde en dat leidt tot de OZB aanslag. Normaal gesproken zou dit jaarlijks aangepast kunnen worden en de verwachting was eerder dat dit ook daadwerkelijk zou gebeuren. Maar dat gebeurt niet en dat is een positief signaal naar onze inwoners!

Groenvoorziening en onderhoud buitenruimte

Dit college heeft bij haar aantreden extra geld uitgetrokken voor onderhoud van de buitenruimte.
In deze begroting heeft het college ervoor gekozen om dit hogere niveau te handhaven en daar dus niet op te bezuinigen. Sterker nog; er wordt zelfs meer geld uitgegeven omdat bekend is dat de aanbestedingen ongunstig zullen uitpakken.

Voorzieningen
Er wordt niet, zoals in veel andere gemeenten wel het geval is, geschrapt in voorzieningen zoals het sluiten van centra, bibliotheken, zwembad en dergelijk. Het hoge voorzieningen niveau, zoals we dit in Barendrecht kennen, blijft dus bestaan.


Waar wordt dan bespaard, er was immers een tekort van € 4 miljoen?
We hebben voor u op een rijtje gezet welke maatregelen voornamelijk hebben geleid tot het sluitend maken van de begroting?

Snijden in eigen vlees
Het college heeft al eerder een besparing doorgevoerd van 30% op hun eigen bestuurs-budget
BAR organisatie
De gemeente draagt financieel bij aan de organisatie van de BAR net zoals Ridderkerk en Albrandswaard. Het is logisch dat ook hier bezuinigd wordt en dat levert enkele honderdduizenden euro’s per jaar op
Sociaal Domein
De kosten daarvan worden steeds hoger. Echter heeft het college al sinds haar aantreden gestuurd op het beter en efficiënter inrichten van de organisatie, de processen en de betrokken partners. Het effect daarvan is dat , hoewel de kosten zelf dus toenemen, er netto minder wordt uitgegeven.
Niet Woningen
Het tarief voor niet woningen (bedrijfspanden, kantoren) stijgt iets. (van 0,16% naar 0,184%). De tarieven in Barendrecht zijn exceptioneel laag en deze kwalificatie blijft ook na deze kleine verhoging staan. (in buurgemeenten worden zelfs 2 tot 3 keer hogere tarieven gerekend)

Tot slot

Het CDA heeft al meerdere jaren aangegeven dat Barendrecht op te grote voet heeft geleefd, er waren meer uitgaven dan inkomsten. Met dit begrotingsvoorstel voor 2021 en de meerjarenbegroting tot 2024 vindt er een trendbreuk plaats! En dat zonder een greep uit de algemene reserves.
Het CDA is positief verrast door deze ontwikkeling en ziet met vertrouwen de behandeling van deze stukken tegemoet!

Tagged